Juridische begrippen

Home » Financieel, juridisch en makelaarsadvies » Juridische begrippen

Aanhorige zaken
Gebouwwerken die bij een huis horen, zoals een garage of een schuur.

Anti-speculatiebeding
Voorwaarde van de gemeente, waarin wordt gesteld dat een gedeelte van de winst bij verkoop van het huis in een periode aan de gemeente moet worden afgestaan.

Bestemmingsplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren.
 
Bewoonde staat
Een huis is minder waard als het bewoond is. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'.

Bloot eigendom
Het eigendom waarop vruchtgebruik rust. Vruchtgebruik betekent dat je voordeel geniet van iets waarvan je geen eigenaar bent.

Canon
Jaarlijkse vergoeding voor grond in erfpacht.

Economische gebondenheid
Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt.

Eigendomsbewijs
Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. Krijgt u van de notaris na de overdracht.

Executieverkoop
Gedwongen verkoop. Als je niet voldoet aan je verplichtingen, kan de hypotheekverstrekker hiertoe overgaan.
 
Executiewaarde
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Gedoogplicht
Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang.

 

Juridische begrippen kopen woning

Juridische begrippen bij het kopen van een huis


Geldigheidsduur offerte
Periode waarin de offerte geldig is, bijvoorbeeld tien dagen. Verlenging van deze periode is soms mogelijk.

Gunning
Het toewijzen van een woning bij verkoop, inschrijving en veiling.

Hypothecaire inschrijving
Hypotheekbedrag dat door de notaris wordt ingeschreven. Dit kan een hoger bedrag zijn dan de hypotheeksom.

Kettingbeding
Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar.
 
Optie
Recht van koop. Als de verkoper je een optie geeft (dat hoeft hij niet te doen), verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden.

Overdrachtsacte
Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Royeren
Als een hypotheek volledig is afgelost, dan moet het worden verwijderd uit het hypotheekregister.

Transport
Overdracht van eigendom.

Transportdatum
Datum waarop de overdracht van de woning plaats vindt.

Vruchtgebruik
Een ander de toestemming geven het goed te gebruiken. Ook de opbrengsten gaan naar de gebruiker.

Waarborgsom
Als je een bestaand huis koopt, kan er gevraagd worden een percentage van de koopsom als waarborg bij de notaris te storten tot de akte bij de notaris is gepasseerd.

Lees ook:
Hypotheekbegrippen »
Makelaarsbegrippen »
Lees meer over deze thema's in de dossiers: juridischhuis verkopen