Koopsubsidie

Let op: de overheid heeft deze regeling medio 2010 stopgezet
Om het eigenwoningbezit te stimuleren, heeft de overheid de Koopsubsidie in het leven geroepen.

Deze regeling, de officiële benaming is Eigenwoningbijdrage (Wet BEW), komt mensen met een lager of normaal inkomen tegemoet middels een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten.

In dit artikel worden een aantal belangrijke vragen over de koopsubsidie beantwoord.


Wanneer kom je in aanmerking voor Koopsubsidie?

SenterNovem is verantwoordelijk voor de uitvoering van de koopsubsidie en heeft de volgende algemene voorwaarden vastgesteld.

• Je bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning jouw eigendom wordt;

• Je bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning jouw eigendom wordt;

• Je gaat de woning zelf bewonen;
• Jouw vermogen over 2008 is niet hoger dan € 20.315,- (en niet hoger dan € 40.630,- als je een medebewoner heeft);

• De koopsom mag niet meer bedragen dan € 163.625,-;

• De hypotheek mag niet meer bedragen dan € 176.715,-;

• Voor aanvragen waarvan de hypotheekofferte op of na 1 januari 2009 is uitgebracht, geldt dat alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten uiterlijk op de datum  van passeren moeten zijn afgelost en het contract of de contracten zijn opgeheven;

• Over de hypotheek moet een garantie (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen;

• De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar.
 

Welke factoren spelen een rol bij de bepaling van de hoogte van de koopsubsidie?

Voor de bepaling van de koopsubsidie zijn
 in de eerste plaats het inkomen, de leeftijd van de aanvrager, de koopprijs van de woning, de hypotheeklast en de nationale hypotheekgarantie (NHG) van belang. In principe geldt, hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijdrage.

Daarnaast is het zo dat er een jaarlijks maximum is vastgesteld voor het totaal toe te kennen bedrag aan koopsubsidie. Wanneer dit maximumbedrag is toegekend, komt niemand meer in aanmerking voor koopsubsidie.
 

Hoe vraag je koopsubsidie aan?

Koopsubsidie vraag je aan bij SenterNovum. Dit kan in samenwerking met de bank- of hypotheekadviseur. Het aanvraagformulier kun je downloaden op de website van SenterNovem.
 
Lees meer over dit thema in het dossier: financieel